Prevádzkový poriadok internetového obchodu Sadenice24.sk
§ 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1 Internetový obchod Sadenice24 prevádzkuje Monika Ostrowska Sadenice24

Po druhé Tieto pravidlá predstavujú zásady pre uzatváranie zmlúv o predaji na diaľku
Obchod.
§2 DEFINÍCIE
1. spotrebiteľ – používateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorá sa s podnikateľom dohodne v obchode
Sadenice24 právne kroky, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikaním alebo profesionálnou činnosťou
obchodné alebo profesionálne
2. podnikateľka – Monika Ostrowska Sadenice24
Adresa spoločnosti:
Bauerova 1205/7
040 23 Košice 23
Slovensko
3. používateľ – akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom obchodu.
4. obchod – online obchod, ktorý prevádzkuje podnikateľ na adrese
www.sadenice24.sk
§ 3 KONTAKT
1. adresa podnikateľa: Bauerova 1205/7
040 23 Košice 23 Slovensko
2. e-mailová adresa: sadenice24sk@gmail.com
3 telefónne číslo: +421944649381
4. Spotrebiteľ môže komunikovať s obchodníkom pomocou adries a údajov
uvedené v tomto odseku.
§ 4 ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Ceny v obchode sú uvedené v EURO a sú to ceny brutto (vrátane DPH).
DPH).
Druhá Konečná cena objednávky sa skladá z ceny tovaru a nákladov na dodanie uvedených
Webová stránka obchodu.
§ 5 PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Používateľ by mal zaplatiť podnikateľovi za zakúpený tovar do 7 dní alebo na
dodanie tovaru – v závislosti od spôsobu platby, ktorý ste si zvolili pri zadávaní objednávky.
zadanie objednávky.
Druhý používateľ môže okrem iného používať tieto formy platby:
a. bankový prevod
b. platba / kreditná karta
c. dobierka
Podrobné informácie o prijímaných spôsoboch platby nájdete na stránkach
Obchod.
4. Tovar bude Podnikateľom odoslaný v deň uvedený v popise tovaru, a to spôsobom
ktoré si spotrebiteľ zvolil pri zadávaní objednávky.
5. Dodávka tovaru sa uskutočňuje na Slovensku.

§ 6 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ
vlastníctvo tovaru alebo na ktorom sa podieľa tretia strana, ktorá nie je dopravcom, a ktorá je označená
tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ označil, nadobudla vlastníctvo k predmetu.
3. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ informovať prevádzkovateľa o
o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením s použitím
údaje o podnikateľovi uvedené v týchto pravidlách.
4. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na konci týchto
na konci týchto pravidiel, ale nie je to povinné.
5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak spotrebiteľ zašle informácie
o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
lehota na odstúpenie od zmluvy uplynula.
6. Účinky stiahnutia:
a. V prípade odstúpenia od zmluvy je Podnikateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky
platby prijaté od spotrebiteľa vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou:
dodatočné náklady vyplývajúce zo spôsobu doručenia, ktorý si spotrebiteľ zvolil
iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Podnikateľom v Obchode),
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď podnikateľ
bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy;
b. splátku vykoná obchodník s použitím rovnakých platobných prostriedkov ako
použité spotrebiteľom pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne
súhlasil s iným riešením; v každom prípade spotrebiteľovi nevzniknú žiadne poplatky
v súvislosti s týmto priznaním;
c. Obchodník môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane tovar alebo kým
kým nedostane tovar alebo kým mu nie je predložený dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo
nastane ako prvá;
d. Spotrebiteľ by mal tovar zaslať späť na adresu podnikateľa uvedenú v týchto
tieto podmienky okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď
oznámil odstúpenie od zmluvy podnikateľovi. Lehota sa dodrží, ak
Spotrebiteľ pošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty;
e. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru;
f. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty predmetu, ktoré vzniklo v dôsledku používania predmetu
iným spôsobom, než ktorý bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a fungovania
povaha, vlastnosti a fungovanie veci.
7. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežne poštou, informácie o tom, ako aj o nákladoch na vrátenie tovaru, budú
popis položiek v obchode.
8. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na spotrebiteľa v súvislosti s
k dohode:
a. pri ktorej je predmetom dodávky predmet dodávaný v uzavretom obale,
ktoré po otvorení obalu nemožno vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak je obal
hygienické dôvody, ak bol obal po dodaní otvorený;
b. v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia rastlín je zákazník povinný vrátiť rastliny v stave, v akom ich dostal. Predajňa neprijíma rastliny, ktoré neboli počas pobytu zákazníka zalievané. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby spätná preprava trvala čo najkratší čas – obchod neprijíma zásielky, ktorých preprava trvá viac ako 6 dní.
§ 7 REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

1.  Prvý podnikateľ je povinný dodať tovar bez vád.
2. V prípade vady tovaru zakúpeného u Podnikateľa má Spotrebiteľ právo na
sťažnosť na základe záruky upravenej Občianskym zákonníkom.
3. Tretia sťažnosť by mala byť oznámená písomne alebo elektronicky na adresu uvedenú v týchto pravidlách.
4a. Odporúča sa, aby bola sťažnosť podaná písomne na adresu uvedenú v týchto pravidlách.
4b. V reklamácii sa odporúča uviesť okrem iného stručný opis závady, dátum jej vzniku, údaje
Spotrebiteľa, ktorý podáva reklamáciu, a jeho žiadosť v súvislosti s chybným tovarom.
5. Podnikateľ odpovie na žiadosť spotrebiteľa o reklamáciu do 14 dní a
Ak tak neurobí v tejto lehote, má sa za to, že žiadosť spotrebiteľa je oprávnená.
6. Tovar vrátený v rámci reklamačného konania sa zasiela na adresu uvedenú v § 3 tohto poriadku.
7. Ak má výrobok záruku, informácie o nej a jej obsahu sa uvedú v popise výrobku v obchode.
§ 8 MIMOSÚDNE ÚPRAVY A POHĽADÁVKY
REDRES
1 Spotrebiteľ má možnosť využiť okrem iného:
a. sprostredkovanie vykonávané provinčnými inšpektorátmi obchodnej inšpekcie.
b. pomoc stálych spotrebiteľských rozhodcovských súdov pôsobiacich pri krajských inšpektorátoch obchodnej inšpekcie
Inšpektoráty obchodnej inšpekcie
§ 9 OSOBNÉ ÚDAJE
1. Pri nákupe v obchode používateľ dobrovoľne poskytuje svoje údaje, ktoré sú potrebné na
Na tento účel ich spracuje podnikateľ. 2.
2. Máte právo nahliadnuť do osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a požadovať ich opravu.
3.Podnikateľ je správcom údajov svojich zákazníkov.
Osobné údaje sa spracúvajú:
a. v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov,
b. v súlade so zavedenými zásadami ochrany osobných údajov,
c. v rozsahu a na účel nevyhnutný na stanovenie, formovanie obsahu Zmluvy, jej zmenu alebo ukončenie a riadne vykonávanie elektronicky poskytovaných Služieb,
d. v rozsahu a na účel nevyhnutný na splnenie oprávnených záujmov (právne odôvodnené účely) a spracúvanie neporušuje práva a slobody osoby.
Každá dotknutá osoba (ak sme jej prevádzkovateľom) má právo na prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Kontakt s osobou, ktorá dohliada na spracovanie osobných údajov v organizácii Podnikateľa, je možný prostredníctvom e-mailu na adrese: sadenice24sk@gmail.com
Vyhradzujeme si právo spracúvať vaše údaje po ukončení Zmluvy alebo odvolaní súhlasu len v rozsahu potrebnom na uplatnenie prípadných nárokov na súde alebo ak nám vnútroštátne predpisy, predpisy EÚ alebo medzinárodné právo ukladajú povinnosť uchovávať údaje.
Poskytovateľ služieb má právo sprístupniť osobné údaje používateľa a ďalšie údaje subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní).
K vymazaniu osobných údajov môže dôjsť v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania právne prípustnej námietky proti spracovaniu osobných údajov.
Poskytovateľ služieb neposkytuje osobné údaje iným subjektom, ako sú oprávnené podľa príslušných právnych predpisov.
Osobné údaje spracúvajú len nami poverené osoby alebo spracovatelia, s ktorými úzko spolupracujeme.
§ 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Kúpna zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok sa vzťahuje na konkrétnu objednávku a
sa uzatvára na účely spracovania jednej objednávky. Každá objednávka si vyžaduje samostatnú
prijatie nariadení.